Inhoud

Hoofdstuk I.       Consultancy. 5

Privaatrecht. 5

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht. 5

Huwelijkse voorwaarden; kosten van de huishouding. 5

Verrekenbeding. Artikel 1:141 BW, beleggingsleer. 6

Verrekenbeding; wettelijke rente; overgespaard inkomen; afwijking gelijke verdeling. 7

Koude uitsluiting onaanvaardbaar. 7

Verrekening winst ondanks huwelijkse voorwaarden.  Artikel 1:141. 8

Rechtspersonen. 9

Compliance en Governance. 9

Flex B.V.  Uitkeringstest. Art. 2:216 BW... 9

Aansprakelijkheid van bestuurders. 11

Voor en bij oprichting. 11

Tijdens bestaan vennootschap. 11

Bij het einde van de vennootschap. 16

Aansprakelijkheidsverzekering. 16

Goederenrecht. 16

Artikel 3:268 BW : onderhandse verkoop door hypotheekhouder: 16

Bouwen over erfgrens. 17

Verbintenissenrecht. 19

Artikel 3: 13 BW misbruik van bevoegdheid. 19

Volmacht, omvang. Schijn van toereikende volmacht. 21

Verboden inhoud of strekking. Artikel 3:40 BW. 21

Gemeenschap art. 3:166 lid 1: bijzondere notariële kwaliteitsrekening. 23

Rechtsvordering tot schadevergoeding/betaling boete, verjaring. Art.3:310 BW. 23

Haviltex. Uitleg overeenkomst. 24

Algemene voorwaarden; toepasselijkheid. 25

Algemene voorwaarden. Overgangsrecht terhandstelling na aanpassing Dienstenrichtlijn. 26

Algemene voorwaarden. Arbitragebeding. Consumenten. 26

Opzegging duurovereenkomsten. 26

Regres , onderlinge bijdrageplicht, vermogensvoordeel. 27

Verzuim, ingebrekestelling. Artt. 6:81 t/m 83 BW. 27

Faillissements-pauliana. 28

Vereniging van Eigenaren. 29

Algemeen. Huurdersparticipatie in gemengd complex. 29

Artikel 5:122 lid 3 BW. Executoriaal beslag, misbruik van bevoegdheid. 29

Artikel 5:127a  BW: machtigingsmiddel. 30

Bijzondere overeenkomsten. 30

Conformiteit bij bodemverontreiniging. Artikel 7:17. 30

Tekortschieten onderaannemer onrechtmatig jegens opdrachtgever?. 30

Schakeljurisprudentie. Waarschuwingsplicht, derdenwerking. 30

Non concurrentiebeding. 32

Wijziging  van arbeidsvoorwaarden. 32

Werkgeversaansprakelijkheid voor personen buiten dienstbetrekking.7:658 lid 4. 36

Dwaling c.q. bedrog bij de beëindigingsovereenkomst. 36

Agentuurovereenkomst. 37

Boek 7 titel 17 Verzekering. 38

Aansprakelijkheidsrecht. 38

Structuur. 38

Artikelen 6:162 en 6:163. Onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, 38

schade, causaal verband, persoonlijke/ zakelijke relativiteit. 38

Schade. Abstract of concreet. 38

Afgeleide schade; aandeelhoudersschade. 39

Immateriële schade. 40

Aansprakelijkheid voor eigen onrechtmatige daad. 40

Onrechtmatige uitingen. 40

Overeenkomst en onrechtmatige daad. 40

Bancaire zorgplicht. 40

Beroepsfout. 40

Onrechtmatig procederen. 41

Onrechtmatige overheidsdaad. 41

Onrechtmatige rechtspraak. 41

Overheidsaansprakelijkheid bij rampen. 43

Aansprakelijkheid overheid bij onjuiste of onvolledige inlichtingen. 43

Kelderluik-criteria. 44

Kwalitatieve aansprakelijkheid. 44

Kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen (wie is aansprakelijk voor wie) 6:169/172. 44

Voor niet ondergeschikten. (artikel 6:171) 44

Voor vertegenwoordigers. 46

Artikelen 173-181. 46

Kwalitatieve aansprakelijkheid voor zaken.(wie is aansprakelijk voor wat) 46

Opstalaansprakelijkheid. Artikel 6:174. 46

Gevaarlijke stoffen. Artikel 6:175. 46

Bedrijfsmatige gebruiker. Artikel 6:181. 46

Burgerlijk procesrecht. 46

Maatstaven van behoorlijke rechtspraak. 46

Beginsel van de formele rechtskracht. 46

Omkeringsregel Artikel 150 Rv. 47

Voorlopig getuigenverhoor. Artikel 187 Rv. 47

Deskundigen. Artikel 194 e.v. Rv. 48

Artikel 843a Rv. Artikel 35 Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). 48

Artikel 7:904 BW: marginale toetsing bindend advies. 49

Schadestaatprocedure. 50

Leer van de bindende eindbeslissing (appel). 50

Devolutieve werking van het hoger beroep. 51

Gezag van gewijsde. 51

Opheffing conservatoir beslag. 52

EEX-verordening 44/2001. Exequatur. Misbruik van executiebevoegdheid. 52

Cassatie. 53

Hoofdstuk II.     Bestuursrecht. 54

Algemeen bestuursrecht. 54

Titel 1 Awb. 54

Belanghebbende-begrip. 54

Vooringenomenheid. 55

Titel 3 Awb. 55

Artikel 3:2 voorbereiding, vergaren. Advies. Artt. 7:12 (motivering) en 3:9 (vergewissen) 55

Specialiteitsbeginsel. 56

Voorzorgsbeginsel. 57

Artikel 3:14 Awb Tweewegenleer. 57

Artikel 3:46 Awb. Deugdelijke, draagkrachtige motivering. 58

Titel 4.2 Awb Subsidies. 58

Artikel 4:51 Awb weigering subsidie voor nieuw tijdvak. 58

Titel 4.4. Bestuursrechtelijke geldschulden. 59

Eerste kamer stemt in met regeling schadevergoeding overheid. 59

Nadeelcompensatie. 60

RvSt  31-10-2012 LJN BY1724 : 62

infrastructuur binnenstad; normaal maatschappelijk risico. 62

Artikel 4.6 formele rechtskracht. 64

Artikel 6:9 ontvankelijkheid, tijdige terpostbezorging. 66

Titel 8 Awb. 67

Finaliteit. 67

Terugkomen op eindoordeel in tussenbeschikking. Artikel 8:51c Awb. 67

Herziening. Toetsen aan gewijzigd recht. 67

Omgevingsrecht. 68

Wabo. 68

Artikel 3.23 lid 1 Wro. Vrijstelling, privaatrechtelijke belemmering. 68

Planschade. 68

Crisis- en Herstelwet 70

Milieu. 70

Handhaving. 70

Handhaving; beginselplicht tot handhaving. 70

Gedogen. 71

Last onder dwangsom. 73

Detailhandel op industrieterrein. 73

Hennepkwekerij. 74

Bibob e.a. 74

Bestuursrecht overig. 74

Wet Arbeid Vreemdelingen. Wav. 75

WOB. 75

Algemene Plaatselijke Verordening Almere (APV) 76

Hoofdstuk III.        Mediation. 76

Zakelijke mediation. 76

Bouw. Factfinding. 77

(Semi)overheid. 77

Gezondheidszorg . 78

Woningbouw en buurtbemiddeling. 79

Personeel en arbeid. 79

Wat is mediation?. 80

Kenmerken van mediation. 80

Keuze motieven voor mediation. 82

Geschikte en ongeschikte omstandigheden voor mediation. 82

Cirkel van het mediationproces. 83

Conflictdiagnose. 7-I model voor conflictdiagnose. 83

EG richtlijn 2008/52. (o.a. verschoningsrecht en verjaring) 84

Nationale ombudsman; redelijkheidsvereisten, behoorlijkheidsnormen. 84

Jurisprudentie in mediationzaken. 85

Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. 85

Vaststellingsovereenkomst. 85

Geheimhouding. 86

Raad voor Rechtsbijstand. Toevoeging. 87

Bijlage: Samenvatting maart 2011. Verkennend onderzoek naar de inzet van mediationvaardigheden en mediation bij de gemeenten in het gebied van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland en Flevoland. 88